Przetwarzanie...
I. Zasady funkcjonowania.

1. Fabrykawizytowek.pl obsługuje ANKARA s.c. z siedzibą: 11-100 Lidzbark Warmiński, Kraszewo 68, NIP 743-17-85-883, która wykonuje wszelkie czynności związane z realizacją usług objętych poniższym regulaminem oraz ofertą witryny www.fabrykawizytowek.pl.

2. Fabrykawizytowek.pl (dalej zwany również usługobiorcą) polega na przyjmowaniu od użytkowników (dalej zwanych również klientami), za pośrednictwem serwisu internetowego, cyfrowych plików graficznych (projektów wizytówek) celem realizacji określonych w ofercie produktów lub usług - na warunkach precyzyjnie określonych przez użytkownika - i ich odesłanie (wydanie) wskazanej osobie lub zamawiającemu użytkownikowi na podany przez niego jednorazowo adres korespondencyjny. Realizacja zamówień odbywa się za pośrednictwem Ankara s.c., a więc właściciela witryny www.fabrykawizytowek.pl, który odpowiada za pełną obsługę fiskalną realizowanych zleceń, w tym wystawianie faktur VAT na życzenie klienta.

3. Witryna www.fabrykawizytowek.pl ma odpłatny charakter, a dokonanie przez klienta płatności następuje w chwili złożenia zamówienia (przelew, płatność on-line) lub w momencie odebrania zlecenia osobiście (gotówka, przelew, płatność on-line).

4. Opłata za wybraną usługę jest sumą kosztu jej wykonania oraz ew. kosztu przesyłki. Szczegółowy cennik dostępny jest na stronie www.fabrykawizytowek.pl, w przypadku produktów złożonych generowany jest dynamicznie w czasie rzeczywistym na bazie wybieranych przez klienta opcji.

5. Fabrykawizytowek.pl świadczy usługi wyłącznie osobom pełnoletnim, mającym status prawny konsumenta w rozumieniu polskiego prawa. Usługobiorca zastrzega sobie również prawo do odmowy realizacji zamówienia jeśli jest ono niezgodne z przyjętymi normami moralnymi lub niezgodne z obowiązującym prawem.

II. Użytkownik

1. Użytkownikiem www.fabrykawizytowek.pl może być osoba fizyczna, która ukończyła osiemnasty rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

2. Przyznanie statusu użytkownika witryny nie wymaga rejestracji na witrynie, ani podawania jakichkolwiek danych osobowych poza wymaganymi dla wybranego sposobu odbioru oraz informacji o zamówieniu.

III. Rejestracja użytkownika

1. Rejestracja użytkownika jest dobrowolna, nie jest wymagana i nie stanowi wymogu dla składania zamówień przez Klienta.
2. Dane podawane w procesie rejestracji nie są weryfikowane przez Usługobiorcę i jako takie nie muszą być prawdziwe. Będą jednak stanowić wyłączną podstawę do odbioru złożonego zamówienia, a więc muszą być przez Klienta użyte w momencie weryfikacji zlecającego zamówienie.
3. Rejestracja użytkownika na stronie www.fabrykawizytowek.pl oznacza równoczesną rejestrację na wszystkich witrynach Grupy Ankara.pl, a w tym na http://www.only4kids.pl oraz http://www.ankaralab.com. Na wszystkich witrynach Grupy Ankara.pl obowiązywać będzie jeden login i jedno hasło (na wszystkich witrynach jednakowe) stworzone przez Klienta w ramach rejestracji na dowolnej z witryn Grupy.
4. Rejestracja na stronie umożliwia: śledzenie statusu złożonego zamówienia, dostęp do pełnego archiwum zamówień, dostęp/edycję do wprowadzonych danych oraz udział w programie lojalnościowym.

IV. Treść usługi, zawarcie umowy

1. Fabrykawizytowek.pl umożliwia wykonywanie usług oraz zakup produktów określonych w ofercie umieszczonej na stronie internetowej serwisu.
2. Wszystkie oświadczenia użytkownika są składane poprzez kliknięcia odpowiednich opcji na stronie www.fabrykawizytowek.pl.
3. Cennik usług, koszty przesyłek, terminy wykonania usługi oraz miejsce odbioru zamówień generowane są dynamicznie lub dostępne są statycznie w formie ceny stałej za określony produkt.
4. W przypadku produktów/usług, których cena generowana jest dynamicznie prezentacja ceny odbywa się każdorazowo po zmianie charakterystyki zamówienia przez Klienta, a co za tym idzie określona jest w sposób jednoznaczny i widoczny dla Klienta.
5. Użytkownik na stronie www.fabrykawizytowek.pl wypełnia formularz zlecenia określający w sposób wyczerpujący sposób realizacji zamówienia, a także sposób jego odbioru - kurier / poczta / odbiór własny. Użytkownik wysyłając formularz zamówienia jest zobowiązany do uiszczenia należności za złożone zlecenie oraz ew. koszt przesyłki zgodnie z podaną na ekranie ceną.
6. Cena nie podlega dalszej negocjacji, jest rozumiana wprost i wyrażona w złotych polskich.
7. Usługobiorca gwarantuje, iż po wysłaniu przez użytkownika formularza zamówienia (złożenia zamówienia) cena usługi nie ulegnie zmianie, a jeśli taka zmiana nastąpi - nie obciąży ona Klienta żadnymi dodatkowymi kosztami.
8. Zawarcie umowy między Użytkownikiem, a ANKARA s.c. o treści określonej w regulaminie następuje w chwili wypełnienia formularza zamówienia i ostatecznego potwierdzenia złożenia zamówienia przez Klienta, skutkującym wyświetleniem na ekranie komunikatu o przyjęciu zamówienia do realizacji przez Usługobiorcę.
9. Przystąpienie do wykonywania usługi przez ANKARA następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w następnym dniu roboczym po zawarciu umowy. W związku z powyższym, anulowanie zamówienia po jego złożeniu może nie być możliwe i zależy wyłącznie od kolejki zamówień i sposobu kontaktu Klienta z Usługobiorcą z zachowaniem zasady, im szybciej, tym lepiej.
10. Fabrykawizytowek.pl zapewnia przewidzianą prawem ochronę danych osobowych przekazanych przez Użytkownika i wykorzystanie ich wyłącznie w celach związanych z wykonaniem usługi, a także z prawa wykorzystania ich przez spółkę ANKARA s.c. w celach obsługi i realizacji zleceń oraz kampanii marketingowych. ANKARA s.c. nie weryfikuje wprowadzanych przez użytkownika danych, które nie muszą być prawdziwe, będą one jednak stanowić wyłączną podstawę do wydania zamówionej usługi/towaru.

V. Odstąpienia od umowy

1. Przedmiotem usługi nie mogą być zdjęcia, obrazy, grafiki, projekty, etc. zawierające treści powszechnie zakazane przez prawo, a w szczególności treści pornograficzne, a także zawierające treści powszechnie uznawane za obraźliwe i szkodliwe społecznie. W przypadku stwierdzenia naruszenia powyższego postanowienia ANKARA s.c. ma prawo odstąpić od realizacji zamówienia, a w skrajnych przypadkach powiadomi określone organy ścigania.

VI. Przechowywanie i utylizacja zamówień

1. Nieodebrane zamówienia są przechowywane przez okres nie dłuższy niż rok od momentu ich zrealizowania. Po upływie tego czasu poddawane są trwałej utylizacji. Uznaje się, iż środki (jeśli zamówienie zostało opłacone) zostały przeznaczone na magazynowanie oraz utylizację zamówienia i nie podlegają one zwrotowi w jakiejkolwiek formie.

VII. Prawa autorskie

1. Składając zamówienie Klient równocześnie oświadcza, iż jest wyłącznym dysponentem przekazanych do realizacji plików, nie są one własnością osób trzecich, ani nie zostały pozyskane w wyniku kradzieży lub innej formy nieuczciwego działania i poniesie wszelkie konsekwencje związane z ew. roszczeniami osób trzecich.
2. Wszelkie prawa autorskie dotyczące technologii i unikalnych rozwiązań informatycznych zastosowanych w serwisie należą do ANKARA s.c. oraz Radosława Rocławskiego.
3. Kopiowanie fragmentów lub całości witryny bez uprzedniej zgody ANKARA s.c. i Radosława Rocławskiego jest zabronione i będzie ścigane prawnie z pełną bezwzględnością.

VIII. Reklamacje

1. Użytkownik ma prawo zgłaszać reklamacje nierzetelnego wykonania przez Usługobiorcę usługi w terminie 14 dni od daty odbioru zamówienia.
2. Reklamacje będą zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@ankara.pl, biuro@fabrykawizytowek.pl, lub listownie bezpośrednio do ANKARA s.c.
ANKARA.pl
ul. Partyzantów 49
80-254 Gdańsk
z dopiskiem: dotyczy: REKLAMACJA FWK
3. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 30 dni licząc od daty otrzymania reklamacji.
4. Reklamacja powinna uwzględniać sposób realizacji usługi i szczegółowy opis wadliwości otrzymanego produktu.
5. Usługobiorca zastrzega sobie prawo do wystąpienia o wydanie reklamowanego towaru/usługi celem rozpatrzenia reklamacji na wyłączny koszt Klienta składającego reklamację.

IX. Program lojalnościowy

1. Uczestnikiem programu lojalnościowego zostaje automatycznie każdy zarejestrowany Klient Fabrykawizytowek.pl.
2. Uczestnictwo w programie nie wymaga dodatkowych czynności ani opłat ze strony Klienta.
3. Uczestnictwo w programie lojalnościowym umożliwia uzyskanie stałego, rocznego rabatu na wszystkie produkty znajdujące się w ofercie zgodnie z tabelą przedstawioną w dziale: Program lojalnościowy na witrynie Fabrykawizytowek.pl.
4. Rabat, o którym mowa w pkt. 3 przyznawany jest niezwłocznie po osiągnięciu przez klienta dolnego limitu dla określonej wartości rabatu. Nowy poziom rabatu przyznawany jest na kolejny rok od momentu jego uzyskania.
5. Po upływie czasu, na który przysługiwał rabat system automatycznie wyliczy nowy przysługujący Klientowi rabat w zależności od wydatków liczonych od dnia zakończenia poprzedniego rabatu do 1 roku wstecz.
6. Wydatki w ramach programu lojalnościowego stanowią podstawę do obliczenia rabatów również na innych stronach Grupy Ankara.pl, a w tym na stronie: http://www.only4kids.pl oraz http://www.ankaralab.com.
7. Poziomy rabatów dla określonego poziomu wydatków mogą się różnić w zależności od witryny Grupy Ankara.pl, na której znajduje się Klient.
8. Rabat określony w programie lojalnościowym nie jest kumulowany, nie sumuje się z innymi rabatami ani nie jest honorowany w inny sposób niż poprzez obniżenie wartości zamówienia złożonego przez stronę internetową www.fabrykawizytowek.pl lub inną stronę wchodzącą w skład Grupy Ankara.pl.
9. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany wartości dla poszczególnych poziomów rabatów oraz zmiany wartości procentowych rabatów bez konieczności informowania o tym Klienta. Nowe poziomy rabatów nie mają wpływu na osiągnięty przez Klienta rabat przed wprowadzeniem zmian.

X. Wymogi techniczne

1.Korzystanie z witryny www.fabrykawizytowek.pl wymaga spełnienia następujących wymogów technicznych:

a) Przeglądarka internetowa Internet Explorer od wersji 5.0, Netscape Navigator od wersji 4.51, Firefox lub Opera od wersji 8.0.
b) Zalecana rozdzielczość ekranu: nie mniejsza niż 1000x750px.

XI. Zmiany regulaminu i cennika.

1. Niniejszy regulamin i cennik usług może zostać zmieniony przez ANKARA s.c. w dowolnym momencie. O zmianach regulaminu i o terminach obowiązywania zmian Ankara s.c. poinformuje na stronie internetowej www.fabrykawizytowek.pl. Zmiany regulaminu i cennika usług wchodzą w życie niezwłocznie od momentu ich udostępnienia na stronie internetowej www.fabrykawizytowek.pl, z tym zastrzeżeniem, iż nie dotyczą zleceń będących w trakcie realizacji, lub złożonych w terminie wcześniejszym niż dokonane zmiany (decyduje termin zamknięcia zamówienia, a więc termin ostatecznego jego zaakceptowania do realizacji).

XII. Postanowienia końcowe

1. Złożenie zamówienia oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Sprzedający zastrzega sobie możliwość aktualizacji oferty oraz zmiany cen poszczególnych usług/produktów bez konieczności informowania o tym potencjalnego nabywcy z zastrzeżeniem, iż zmiany te nie skutkują względem umów sprzedaży zawartych przed wprowadzeniem zmiany.
3. Dane konieczne do realizacji transakcji są zapisywane i wykorzystywane wyłącznie w ramach realizacji konkretnego zamówienia. Nie są przekazywane jakimkolwiek podmiotom podwykonawczym ani osobom trzecim.
4. Prosimy o poinformowanie nas o ewentualnych uszkodzeniach opakowania transportowego natychmiast w momencie otrzymania przesyłki. Powyższe ma na celu wyłącznie dochodzenie roszczeń od naszego przewoźnika. Państwa prawa nie zostają przez to ograniczone.

W przypadku reklamacji prosimy zwracać się do:

Ankara.pl
ul. Partyzantów 49
80-254 Gdańsk
e-mail: biuro@ankara.pl
tel.: 58 341 35 16, 58 345 82 88

lub bezpośrednio do właściciela witryny fabrykawizytowek.pl:

Ankara Rocławscy, Smelkowska s.c.
Kraszewo 68
11-100 Lidzbark Warmiński
Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Ankara.pl & Radosław Rocławski.